سفارش تبلیغ
صبا

خط بارون

مثه برگ ! بودن! ای کاش ها به دنبال دارد!

    نظربه نام خدای بارون


در روزگار ه در گذر ...

خود   ...را ...مثله... برگه درختی، به باده رو زگار سپردم ...

سپردنی نا فرجام ...

وباد.. گذشتو.. من هم گذشتمو ....گذشتم.....

 گذ شتنی بدون برگشت......

و حال ...

بعد از سال ها...همراهی........

پشیمان وخسته....از برگ بودن !

ای کاش برگه دراغوش باد نبودم...

ای کاش درخته ان برگ بودم ...

محکم واستوار..

وای کاش هیچ وقت!! ای کاش را زمزمه ی حال نمی کردم !

...که حال هم از دست رفت ماننده ساله های پیش..
بارونی باشین!