سفارش تبلیغ
صبا

خط بارون

بهش می گفتن موجی !!

  به نام خدای.....

   بهش می گفتن موجی !  تو نظام آباد می شست !

  همه به چشم یک دیوونه بهش نگاه می کردن !

  نه به چشم یک رزمنده !یک فدا کار !!یک جانباز!

  تعادل روحی نداشت !

  گفتم که موجی بود!!

  اره !!!

  اون موجی بود که  از دریای جنگ به جا مانده !!

  موجی خروشان !!

  موجی خسته و تنها !!

  موجی غمگین و طوفان زده !!

  (موجی ای که روحش رو.. فدای ما کرد نه جسمشو ...)

  موجی ای که  .....

  .............................

  .......................................

  ...........................................................

  پ.ن. مارو توی این روزا دعا کنین !!می دونین !!محتاجیم !!

  همین !!!!